Anthony SETTEMBER

Anthony Settember (ur. 10.07.1926 r. - zm. 04.05.2014 r.)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz